หน้าหลัก / ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ฟอร์มสมัครงาน

ทราบประกาศรับสมัครจากที่ใด *
วันที่สะดวกเริ่มงาน *

ประวัติส่วนตัว

คำนำหน้า *
Upload File ฝากประวัติส่วนตัว *

ประวัติการศึกษา / การทำงาน

ประวัติการศึกษา / การทำงาน
เคยทำงานมาก่อนหรือไม่
ทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย
ทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
ทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอื่นๆ

ความสามารถทางภาษา และอื่นๆ

ขับขี่จักรยานยนต์ได้หรือไม่
ขับขี่รถยนต์ได้หรือไม่
มียานพาหนะส่วนตัวใช่หรือไม่
ท่านเคยถูกฟ้องร้องดำเนินคดีหรือต้องคำพิพากษาหรือไม่ *
ท่านเคยป่วยหนักและเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่ *
ท่านมีโรคประจำตัวหรือโรคเรื่อรังหรือไม่
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้กรอกในการลงทะเบียนสมัครงาน หรือ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงานนี้เป็นความจริงทุกประการ หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่า เป็นเท็จให้ถือว่าเอกสารนี้เป็นโมฆะได้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้กรอกในการลงทะเบียนสมัครงาน หรือ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงานนี้เป็นความจริงทุกประการ หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่า เป็นเท็จให้ถือว่าเอกสารนี้เป็นโมฆะได้