หน้าหลัก / ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ฟอร์มสมัครงาน

วันที่สะดวกเริ่มงาน *

ประวัติส่วนตัว

คำนำหน้า *
Upload File ฝากประวัติส่วนตัว

ประวัติการศึกษาสูงสุด

ประวัติการศึกษาสูงสุด

ประวัติการทำงาน

**หากไม่มีประสบการณ์ในการทำงานให้ใส่เครื่องหมาย (-)**
เคยทำงานที่โคคามาก่อนหรือไม่

ความสามารถทางภาษา และอื่นๆ

ทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย
ทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
ทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอื่นๆ
มีใบอนุญาตขับขี่หรือไม่
ระบุใบอนุญาตขับขี่ที่มี
ท่านเคยถูกฟ้องร้องดำเนินคดีหรือต้องคำพิพากษาหรือไม่ *
ท่านเคยป่วยหนักและเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่ *
ท่านมีโรคประจำตัวหรือโรคเรื่อรังหรือไม่
ทราบประกาศรับสมัครจากที่ใด *
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้กรอกในการลงทะเบียนสมัครงาน หรือ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงานนี้เป็นความจริงทุกประการ หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่า เป็นเท็จให้ถือว่าเอกสารนี้เป็นโมฆะได้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้กรอกในการลงทะเบียนสมัครงาน หรือ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงานนี้เป็นความจริงทุกประการ หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่า เป็นเท็จให้ถือว่าเอกสารนี้เป็นโมฆะได้