หน้าหลัก / วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

"จะเป็นผู้ดำเนินงานภัตตาคารชั้นนำของโลก"
พันธกิจ

พันธกิจ

  1. มุ่งเน้นอาหารที่มีคุณภาพ
  2. เสริมสร้างบรรยากาศภัตตาคารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
  3. มุ่งเน้นมาตรฐานการบริการสู่ระดับสากล
  4. ปรับปรุงปัญหาการทำงานอย่างต่อเนื่องและนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้
  5. สร้างนักบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถพนักงาน
  6. ดูแลรักษาและให้คุณค่ากับประวัติและประเพณีอันยาวนานของโคคา